http://www.deviantart.com/art/Hair-brush-set-145384302

Hair brush set by para-vine